Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego

Andrzej Maksym, Anna Baszkiewicz, Zenona Gregosiewicz, Bogusław Liszka, Paweł Zdanowski

Abstract


Prace przy poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzone od wielu lat w południowej części zapadliska przedkarpackiego, pozwoliły uściślić wiedzę na temat budowy geologicznej tej części Polski. Występowanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku tektonicznym Brzezówki dało podstawy do dalszych poszukiwań węglowodorów w sąsiednim rejonie Zagorzyc. W ramach prowadzonych prac wykonano otwór Zagorzyce-7, z którego pobrano rdzeń w interwale odpowiadającym głównemu interwałowi złożowemu w rejonie Brzezówki. Na podstawie analizy materiału rdzeniowego z rejonu Zagorzyc i Brzezówki zinterpretowano środowiska sedymentacji, odtworzono historię diagenetyczną horyzontów złożowych, wskazano poziomy zbiornikowe, które na podstawie profilowań geofizyki otworowej zostały ze sobą skorelowane. Występowanie węglowodorów, głównie gazu ziemnego, związane jest z dolnokredowymi, węglanowymi utworami ogniwa wapienno-marglistego serii z Ropczyc oraz utworami serii z Dębicy. Osadzały się one głównie w środowiskach lagun, równi pływowych, niskoenergetycznych barier, płycizn zewnętrznych i obrzeżenia platformy. Zachodzące przemiany diagenetyczne modyfikowały właściwości zbiornikowe skał. Wykonane badania pozwoliły powiązać serie zbiornikowe ze strefami płytkich barier poddawanych procesom rozpuszczania i dodatkowo powierzchniowemu wietrzeniu. Procesy cementacji, zachodzące podczas diagenezy morskiej oraz wczesnego pogrzebania, przyczyniły się do redukcji pierwotnej porowatości, a miejscami do jej całkowitego braku.

FACIES AND RESERVOIR POTENTIAL OF UPPERMOST JURASSIC AND LOWER CRETACEOUS DEPOSITS IN THE BRZEZÓWKA–ZAGORZYCE REGION VERSUS GEOLOGIC STRUCTURE OF THE SOUTHERN CARPATHIAN FOREDEEP

Summary
The exploration for hydrocarbons carried out in the southern Carpathian Foredeep revealed more detailed data on the geology of this part of Poland. The presence of oil and gas deposit in the Brzezówka tectonic block was a basis for exploration in the neighboring Zagorzyce region. A core interval of borehole Zagorzyce-7, corresponding to the main Brzezówka reservoir interval, was collected. Based on the core and geophysical data, depositional environments, diagenetic processes, and reservoir potential to productive intervals, were interpreted and correlated. Hydrocarbons (primarily gas) occur in Lower Cretaceous carbonates of the Ropczyce Series (Limestone-Marly Member) and rocks of the Dębica Series. Most of these deposits were laid down in environments of lagoons, tidal flats, low energy barriers, outer shoals and platform margins. The consecutive diagenetic processes modified a reservoir potential of rocks during the burial history. The performed investigations enabled coupling main reservoir series with a natural and tectonic paleohigh affected by dissolution and weathering. Cementation occurred during marine diagenesis and early burial. This process LED to partial reduction or even removal of original porosity.