Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie

Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński

Abstract


W utworach fluwialnych retu, odsłoniętych w Baranowie koło Skarżyska Kamiennej, odkryto tropy kręgowców. Oznaczone ichnotaksony: Capitosauroides sp., Chirotherium barthi Kaup, 1835 i Rhynchosauroides cf. schochardti (Rühle von Lilienstern, 1939) opisane z Polski po raz pierwszy, znane są z utworów podobnego wieku innych obszarów Europy oraz Ameryki Północnej. Ich obecność potwierdza tezę o konsekwentnym następstwie zespołów ichnofauny kręgowców w skali kontynentalnej, mających znaczenie dla stratygrafii utworów środowisk lądowych pozbawionych innych skamieniałości.

VERTEBRATE TRACKS FROM THE ROETHIAN OF BARANÓW (HOLY CROSS MTS, CENTRAL POLAND)

Summary
Vertebrate tracks were discovered in Roethian fluvial deposits that crop out at Baranów near Skarżysko-Kamienna. The following ichnotaxons: Capitosauroides sp., Chirotherium barthi Kaup, 1835 and Rhynchosauroides cf. schochardti (Rühle von Lilienstern, 1939) were described in Poland for the first time. They are well-known from coeval deposits of the remaining areas of Europe and North America. Their presence backs up views on a consistent sequence of vertebrate assemblages on a continental scale, which is essential for stratigraphy of terrestrial sediments showing lack of other fossils.

Full Text:

PDF (Polish)