Warunki hydrogeologiczne rejonu Kampinoskiego Parku Narodowego - nowe dane z badań geofizycznych

Ewa Krogulec, Paweł Pomianowski

Abstract


Rozpoznanie głębokości zalegania oraz morfologii stropu iłów plioceńskich, występujących w podłożu osadów tarasowych Wisły pozwoliło na próbę określenia miąższości i litologii (a przez to właściwości filtracyjnych) warstwy wodonośnej w Kampinoskim Parku Narodowym. Obszar parku z uwagi na znaczne zalesienie, niewielkie uprzemysłowienie oraz ochronę prawną wymaga stosowania metod badawczych nie naruszających środowiska przyrodniczego. Za najodpowiedniejszą uznano badania geofizyczne metodą elektrooporową. Badania poprowadzono wzdłuż przekroju zgodnego z jedną z linii wyznaczonej przez punkty sieci monitoringowej parku. Regularne obserwacje położenia zwierciadła wody podziemnej w piezometrach wspomnianej sieci (obserwacje prowadzone są od 2 lat w interwałach dwutygodniowych) pozwoliły na uszczegółowienie danych uzyskanych z badań geofizycznych oraz ocenę ciągłości i miąższości warstwy wodonośnej.

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF KAMPINOS NATIONAL PARK—NEW DATA DERIVED FROM GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS (CENTRAL POLAND)

Summary
The purpose of the conducted investigations was to determine a depth and relief of Pliocene clay top within the basement of Vistula valley deposits and to assess thickness and lithology (along with filtration properties) of aquifer in Kampinos National Park. This legally protected forested area requires applying non-destructive and safe to the environmental investigation methods. Of the most suitable methods, geophysical electroresistivity measurements were recognized. These investigations were carried out along a cross-section, which was compatible with one of the groundwater lines determined by points within a park monitoring network. Regular observations of groundwater table in monitoring network piezometers allowed to interpret in more detail the data derived from geophysical measurements and to assess the continuity and thickness of aquifer in a park area.

Full Text:

PDF (Polish)