Południowy uskok główny rowu Kleszczowa - koncepcja a rzeczywistość

Ireneusz Felisiak

Abstract


Południowy uskok główny (PUG) rowu Kleszczowa odsłonięto w KWB Bełchatów na długości kilometra we wschodniej części rowu II rzędu. Uskok cechuje generalny bieg 85o przy znacznej lokalnej zmienności w zakresie 65–110o, upad średnio 70o, szeroka strefa brekcji. Towarzyszą mu podłużne uskoki zrzutowe i znacznie młodsze nasunięcia o wergencji południowej oraz połogie uskoki zrzutowe NE–SW, występujące też w kombinacji z uskokami przesuwczymi WNW–ESE. Nie ma stromych uskoków przesuwczych NW–SE przesuwających prawoskrętnie PUG a przyjmowanych na mapach konstruowanych z wierceń.

SOUTHERN FRAME FAULT OF THE KLESZCZÓW GRABEN — CONCEPT AND FACTS (CENTRAL POLAND)

Summary
The Southern Frame Fault (SFF) of the Kleszczów Graben is exposed along the distance of about a kilometer in Lignite Mine „Bełchatów” in the eastern part of the so-called II–order Graben. The fault reveals general strike 85o at significant local variability (from 65o to 110o) with average dip about 70o and a broad breccia zone. The fault is accompanied by parallel dip-slip faults and much younger south-directed overthrusts as well as by the NE–SW-trending, low-angle dip-slip faults. The latter are combined with the WNW–ESE strike-slip faults. Steep, strike-slip NW–SE faults displacing dextrally the SFF, which are presented in the drilling-based maps have not been observed.

Full Text:

PDF (Polish)