Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód

Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek Nieć

Abstract


Chalcedonit występujący w górnojurajskim kompleksie węglanowym w antyklinie Inowłodza wykorzystywany jest do produkcji kruszywa drogowego. Wykonane badania chalcedonitu ze złoża Teofilów dokumentują jego właściwości wielosurowcowe umożliwiające jego wykorzystanie w przemyśle cementowym (jako uzupełniający surowiec krzemonośny), chemii gospodarczej (jako wypełniacz) i ochronie środowiska jako sorbent. Wykorzystanie go jako sorbentu umożliwia jego duża porowatość dochodząca do 35%. Próby takiego jego zastosowana do uzdatniania wody wykazały, że nadaje się on dobrze do: usuwania planktonu, żelaza i manganu, w lepszym stopniu niż tradycyjnie używany do tego celu antracyt. Ze względu na ograniczony obszar występowania chalcedonitu i jego znaczenie jako surowca znajdującego zastosowanie w inżynierii środowiska jego zasoby powinny być chronione, a jego wykorzystywanie jako kruszywa drogowego ograniczone.

THE USE OF CHALCEDONITE AS A SORBENT FOR WATER TREATMENT

Summary
Chalcedonite that occurs within Upper Jurasic limestone formation of the Inowłódz anticline is used for crushed stone prodution. The detailed investigations of chalcedonite from Teofilów deposit demonstrate the possibility of its varied utilization: in cement industry (siliceous raw material), chemical industry (filler) and envoronment protection (sorbent). High porosity up to 35% allows to use it as a sorption material. It was sucessfully applied for water treatment to reduce the content of plankton iron and manganeset, more widely than traditionally used anthracite. Because of the limited area of chalcedonite occurence and valuable properties that allow its utilization in environment engineering, chalcedonite deposits should be protected and their use as a crushed stone limited.

Full Text:

PDF (Polish)