25 lat systematycznych pomiarów składu izotopowego opadów na terenie Polski

Marek Duliński, Tadeusz Florkowski, Jerzy Grabczak, Kazimierz Różański

Abstract


W niniejszej pracy dokonano szczegółowej analizy 25-letniej serii pomiarowej stężenia trytu oraz składu izotopów trwałych tlenu i wodoru (δ18O, δ2H) w opadach miesięcznych zbieranych w Krakowie w okresie: styczeń 1975–grudzień 1999. Przedstawiono również serie pomiarowe dla wybranych parametrów meteorologicznych. Dane izotopowe są dyskutowane w kontekście dostępnych danych literaturowych dla innych stacji kontynentu europejskiego oraz aktualnego stanu wiedzy na temat procesów kontrolujących skład izotopowy opadów w skali regionalnej i globalnej.

TWENTY-FIVE YEARS OF SYSTEMATIC MEASUREMENTS OF ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION IN POLAND

Summary
Detailed analysis of 25-yrs record of tritium and stable isotope composition (δ18O, δ2H) of monthly precipitation collected in Krakow between January 1975 and December 1999 is presented together with time series of selected meteorological data available for the Kraków station. The isotope and meteorological data are discussed in the context of current knowledge of processes and mechanisms controlling the isotopic composition of precipitation on regional and global scales.

Full Text:

PDF (Polish)