Znaczenie krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich w badaniach nad genezą skał krzemionkowych

Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Zachary D. Sharp, Viorel N. Atudorei

Abstract


Geneza krzemieni i czertów należy do największych zagadek współczesnej geologii. Od 1999 r. zespół polsko-amerykański, reprezentowany przez autorów niniejszego artykułu, prowadzi badania nad wyjaśnieniem warunków tworzenia się krzemieni górnojurajskich w rejonie Ożarowa (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich). Stwierdzono istnienie antykorelacji pomiędzy δD i δ18O. Obecne badania koncentrują się nad dwoma najbardziej prawdopodobnymi modelami genetycznymi krzemieni: (1) zmian temperatur na skutek działalności podmorskich źródeł hydrotermalnych, (2) samoorganizującej się katalitycznej krystalizacji. Uzyskane wyniki będą stanowić istotny wkład do badań nad genezą krzemieni i czertów z różnowiekowych formacji skalnych.

THE SIGNIFICANCE OF UPPER JURASSIC FLINTS IN STUDIES ON THE ORIGIN OF SILICEOUS ROCKS

Summary
The origin of flints and cherts is still one of poorly understood problems of recent geology. The Polish-American team, represented by the present authors, has carried out studies on the conditions of forming Upper Jurassic flints near Ożarów (NE margin of the Holy Cross Mts). The anti-correlation between δD and δ18O was recorded. The investigations are now focused on the two most probable genetic models: (1) changes in temperatures resulting from sea-floor hot spring activity, and (2) self-controlled crystallization catalysis. The results obtained will be an essential contribution to the studies on the origin of flints and cherts derived from rock formations of different age.

Full Text:

PDF (Polish)