Złoże masywnych rud siarczkowych "Mina Pilas", Cordillera Real, Ekwador

Fausto Villegas, Adam Piestrzyński, Halinas Lachowicz

Abstract


Złoże masywnych rud siarczkowych Mina Pilas (MSMP) w Cordillera Real, Ekwador, jest zlokalizowane wśród skał metamorficznych podgrupy Alao–Paute, wieku jurajskiego. Jest typowym złożem wulkanogenicznym proksymalnym, stratoidalnym, Fe–Cu. Skały towarzyszące składają się z cienko przewarstwionych łupków i metałupków plagioklazowo-chlorytowo-kwarcowo-muskowitowych i kwarcowo-muskowitowo-pirytowych. Górna część złoża jest utleniona. Okruszcowanie jest masywne, złożone głównie z pirytu, z niewielkimi ilościami chalkopirytu, pirotynu, bornitu i tetraedrytu. W śladowych ilościach stwierdzono digenit, kowelin i boulangeryt. Minerały towarzyszące to plagioklaz, kwarc, chloryt i serycyt. Złoże rud siarczkowych Mina Pilas zawiera głównie Cu i Fe, ale jego niewielki rozmiar i stosunkowo mała zawartość metali szlachetnych (Au, Ag) sprawia, że w chwili obecnej jest złożem pozabilansowym.

MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT ”MINA PILAS” (MSMP), CORDILLERA REAL, EKWADOR

Summary
”Mina Pilas” (MSMP) deposit that lies at Cordillera Real 23 km southeast from Riobamba (Chimbrorazo province, Equador) has been described as a volcannic hosted massive sulphide (VHMS) deposit. Host rocks are greenstones of the Alao-Paute group comprising andesite-basalt type volcanogenic suite intercalated with metashists composed of plagioclase, chlorite, quartz, muscovite and pyrite. The deposit has been classified as a pyrite-type containing minor copper and gold (361 ppb, in average). Massive and stockwork orebodies contain pyrite, chalcopyrite, bornite, digenite, tetrahedrite, covellite and goethite. Uppermost part of deposit is oxidized. Pyrite ores are not extracted recently because of low gold tenor.

Full Text:

PDF (Polish)