Warstwy z Jegłowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strzelińskich, blok przedsudecki)

Jacek Szczepański

Abstract


Wczesno- i środkowodewońskie skały warstw z Jegłowej zachowały trzy zespoły struktur deformacyjnych. Reprezentują one przypuszczalnie trzy etapy deformacji o zasięgu regionalnym. Etap D1 jest prawdopodobnie efektem deformacji związanej z nasuwaniem płaszczowin w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich. Ponieważ lineacja z rozciągania powstała podczas etapu D1 nie zachowała się, dlatego kierunek nasuwania płaszczowin pozostaje nieznany. Następny etap D2 jest interpretowany jako zapis regionalnego fałdowania i związanej z nim deformacji koaksjalnej. Końcowy etap D3 może być scharakteryzowany przez dwa składniki odkształcenia: koaksjalny (rozciąganie) będący efektem wynoszenia kopuły oraz niekoaksjalny (ścinanie proste) związany z ześlizgiwaniem się formacji skalnych po skłonie uformowanej kopuły. Etap D3 jest interpretowany jako zapis kolapsu ekstensyjnego skorupy kontynentalnej pogrubionej, w trakcie pierwszych etapów deformacji. Dane strukturalne pochodzące z krystaliniku Wzgórz Strzelińskich oraz całego obszaru wschodniej części bloku przedsudeckiego dostarczają dowodów na rozbieżną (ku NE oraz ku SW) wergencję kolapsu ekstensyjnego w strefie granicznej Sudetów wschodnich i zachodnich.

JEGŁOWA BEDS — RECORD OF POLYPHASE DEFORMATION IN THE EAST AND WEST SUDETES CONTACT ZONE (STRZELIN CRYSTALLINE MASSIF, FORE-SUDETIC BLOCK, SW POLAND)

Summary
. Early-Mid Devonian Jeglowa beds in the Strzelin crystalline massif recorded three deformation events. The D1 event most probably represents the regional deformation related to the nappe stacking in the East/West Sudetes contact zone. Since the stretching lineation related to the D1 deformation is not preserved, the direction of thrusting remains unknown. Subsequent the D2 episode is related to regional folding, associated with a coaxial shortening. The D3 event resulted in the development of WNW–ESE elongated dome and in the normal dip-slip displacements on its northern and southern limbs. The final D3 strain involved a constrictional component associated with uplift of the dome and a simple shear component related to down-dip sliding of rock series on its limbs. The regional doming was probably related to extensional collapse of the overthickened nappe pile. Structural data from the Jegłowa beds, compiled with those from other parts of the eastern Fore-Sudetic Block, provide evidence for bi-vergent NE- and SW-directed extensional collapse in the East/West Sudetes contact zone.

Full Text:

PDF (Polish)