Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła

Andrzej Wojciechowski

Abstract


Poziom złotonośny, który występuje poniżej cechsztyńskiego wapienia podstawowego wykształcił się na różnorodnych skałach arkozowych należących do kontynentalnej, osadowo-wulkanicznej formacji czerwonego spągowca. W rejonie Nowego Kościoła budują go odbarwione piaskowce i pstre iły z iłowcami. Średnia zawartość Au wynosi 428 ppb. Miąższość owego poziomu waha się od 0,05 do 2,8 m (xśr=0,6 ±0,2 m). Złoto najprawdopodobniej tworzy ścisłą paragenezę z hematytem, a jako złoto adsorbcyjne występuje w wapnisto-krzemionkowych, smektytowo-chlorytowych iłach i iłowcach (z barytem). Poziom złotonośny charakteryzuje się wyraźną strefową zmianą barwy: z szaroczerwonej u podstawy do pstrej (połączonej z licznymi odbarwieniami) w stropie i stopniowo zanikającą ku górze saprolityczną teksturą. Zwietrzałe piaskowce cechuje trend litologiczny, który polega na zwiększeniu ku górze profilu zawartości Au, Cu, Pb, Zn, zwiększeniu wartości wskaźników Al2O3/SiO2, Fe2O3/Al2O3 i CIA oraz zmniejszeniu wartości wskaźnika Na2O/K2O. Rtęć koncentruje się w strefach szczelinowo odbarwionych brunatnoczerwonych piaskowców czerwonego spągowca. Mineralizacja złotonośna jest przestrzennie, choć prawdopodobnie nie czasowo, związana z transgresywna powierzchnią niezgodności. Jej pochodzenie nie jest dostatecznie jasno wyjaśnione.

ROTLIEGEND/ZECHSTEIN GOLD-BEARING HORIZON IN THE NORTH SUDETIC TROUGH NEAR NOWY KOŚCIÓŁ (SW POLAND).

Summary
The sub-Zechstein Basal Limestone gold-bearing horizon developed on various arkosic rocks following deposition of the Lower Permian terrestrial red beds/volcanics formation. The gold-bearing horizon in the Nowy Kościół region includes discoloured sandstone and mottled-grey clay and claystone. The average content gold-bearing is 428 ppb. The gold-bearing deposit ranges in thickness from 0,05 to 2,2 m (xoer=0.6 ±0.2 m). Gold is probably closely associated with hematite and also occurs separately as adsorbed forms in the smectite and chlorite (with barite) calcareous and siliceous clay and claystone. The gold-bearing horizon characteristically displays a colour zonation from a grey-red base to a discoloured and mottled top, and an upward increase in disruption of orginal, saprolitic textures. Lithochemical trends in paleoweathered sandstone show a consistent upward increase in Au, Cu, Pb, Zn, Al2O3/SiO2 , Fe2O3/Al2O3 and C/A values, and upward decrease in Na2O/K2O. Mercury is concentrated in distinct areas of fissure discolouration developed within Rotliegend polymictic brown-red sandstone. Gold mineralization is spatially, but probably not temporally, associated with transgressing erosional unconformity. The origin of the gold-bearing sediments is not clear.

Full Text:

PDF (Polish)