Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Kętrzyn IG 1 (NE Polska)

Zdzisław Modliński, Jaak Ntlvak, Bronisław Szymański

Abstract


Seria ordowickich osadów węglanowych profilu Kętrzyn IG 1 (głęb. 1544,5–1612,7 m) zawiera urozmaicony taksonomicznie i bogaty ilościowo zespół szczątków Chitinozoa. Zidentyfikowano okazy 48 taksonów, dokumentujących ekwiwalenty 6 standardowych poziomów regionalnej skali bałtoskańskiej )stentor, hirsuta, barbata, fungiformis, bergstroemi, fragilis). W obrębie dwóch poziomów fungiformis i bergstroemi wyróżniono łącznie 2 podpoziomy odpowiednio: w pierwszym - podpoziom angusta , w drugim - podpoziom cervicornis (ryc. 3). Zdefiniowanie zasięgów i granic oraz pozycji w profilu wyróżnionych poziomów i podpoziomów umożliwia precyzyjne korelacje sekwencji węglanowej ordowiku profilu Kętrzyn IG 1 z równowiekowymi profilami obszarów sąsiednich: Polski (otw. Proniewicze IG 1, Klewno 1, Sokolica 1), Estonii (otw. Rapla 1, Tartu (453), Taga–Roostoja (25A) i Zachodniego Wołynia na Ukrainie (otw. Kowel 1 (no 5415).

CHITINOZOAN BIOZONATION OF THE ORDOVICIAN SUCCESION IN THE BOREHOLE KĘTRZYN IG1 (NE POLAND)

Summary
The Ordovician carbonate sequence in the Kętrzyn IG 1 borehole (depth 1544,5–1612,7 m) contains diversified, abundant Chitinozoa assemblage. 48 taxons were identified which document 6 standard zones of regional Baltoscandian scale: stentor, hirsuta, barbata, fungiformis, bergstroemi, fragilis. In the two zones fungiformis and bergstroemi were identified: in the fungiformis— the angusta subzone and in the bergstroemi —the cervicornis subzone (fig. 3). Definition of extent and boundaries as well as position in the profile of the distinguished zones and subzones enables precise correlation of the Ordovician carbonate sequence of the Kętrzyn IG 1 borehole with the isochronous profiles in the adjacent Polish areas (Proniewicze IG 1, Klewno 1, Sokolica 1 borehole), in Estonia (Rapla 1, Tartu (453), Taga–Roostoja (25A) (borehole, and in western Volhynia, Ukraine) Kowel 1 (no 5415) borehole.

Full Text:

PDF (Polish)