Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie)

Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Nita

Abstract


Profil otworu wiertniczego Białe Ługi 5B znajduje się w centralnej części Gór Świętokrzyskich, na południowy-wschód od Daleszyc i Słopca Szlacheckiego. Wiercenie wykonano w strefie przykrawędziowej torfowiska, w obrębie akumulacyjno-erozyjnej terasy z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Spąg serii organicznej nie został przewiercony na skutek trudności technicznych. Mimo to prezentowana sukcesja pyłkowa ma wiele cech, które pozwalają wiązać ją z interglacjałem mazowieckim. Jedną z nich jest obecność w osadach pyłku skrzydłoorzecha (Pterocarya). Sukcesja pyłkowa obejmuje młodszą część interglacjału mazowieckiego, tj. schyłek II oraz III i IV okres pyłkowy wg Szafera (1953) oraz początek ochłodzenia o randze glacjału. Osady interglacjału mazowieckiego, wykształcone w postaci torfów i mułków organicznych, zalegają na głębokości 12,8–10,8 m i są przykryte jedynie mułkami oraz piaskami.

MAZOVIAN INTERGLACIAL DEPOSITS NEAR THE BIAŁE ŁUGI PEAT-BOG (HOLY CROSS MTS, CENTRAL POLAND)

Summary
The Białe Ługi 5B section is located in the central part of the Holy Cross Mts, SE from Daleszyce and Słopiec Szlachecki. The borehole was made at the peat-bog verge, within the accumulational-erosional terrace from the Saalian Glaciation. Some technical problems caused that the organic series was not drilled trough. Despite of this, the presented pollen succession shows a number of features, which allows to correlate with the Mazovian Interglacial (the presence of Pterocarya pollen among them). The pollen succession embraces the younger part of the Mazovian Interglacial, i.e., the decline of the second, third and forth pollen periods according to Szafer (1953), and the beginning of a cooling of glacial rank. Interglacial deposits, mainly peats and organic muds (silts), are present from 12.8 to 10.8 m below the surface, and are covered by silts and sands.

Full Text:

PDF (Polish)