Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE

Janusz Michalak

Abstract


Metodyki wyznaczania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych napotykają na istotny problem wynikający z rozbieżności pomiędzy wymaganiami formalno-prawnymi a przyrodniczą naturą tych zasobów. Metodyka PDE proponuje rozwiązanie tych rozbieżności przez wprowadzenie pojęcia przestrzeni dopuszczalnych eksploatacji (PDE). W takim przypadku wyznaczenie zasobów dyspozycyjnych sprowadza się do obliczenia dwóch powierzchni w postaci funkcji q = f(x,y). Powierzchnie te są wyznaczane na drodze obliczeń optymalizacyjnych z użyciem modelu numerycznego badanego systemu wodonośnego. Metodyka PDE jest zrealizowana przy pomocy obiektowego systemu programowego ASPAR, działającego w środowisku systemu GIS GRASS na platformie unixowej. Dwa praktyczne zastosowania tej metodyki odnoszące się do przypadków w różnej skali, regionalnej i lokalnej, potwierdzają poprawność przyjętych podstawowych założeń. Jednak szersze zastosowanie praktyczne tej metodyki wymaga dalszych prac badawczych i aplikacyjnych.

ESTIMATION OF DISPOSABLE GROUNDWATER RESOURCES BASED ON PDE METHODOLOGY

Summary
Methodologies of disposable groundwater resources estimation encounter an essential problem, arising from discrepancies between law regulations and proper nature of these resources. The PDE methodology proposes to resolve these differences by introduction a new term: space of permissible exploitations (in Polish: Przestrzeń Dopuszczalnych Eksploatacji — PDE). In this case estimation of disposable resources resolves itself into calculation of two surfaces in the form of function q = f(x,y). These surfaces are found through optimization by using numerical model of the investigated groundwater system. PDE methodology is performed by implementation of the object oriented program system ASPAR, which in turn operates within GIS GRASS system environment on Unix platform. Two practical usages of this methodology related to cases in different scale, regional and local, confirm the correctness of its basic assumption. However, wider practical application of this methodology requires further research and application studies.

Full Text:

PDF (Polish)