Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne

Antoni P. Barbacki

Abstract


W artykule przedstawiono wyniki analiz górnojurajskiego basenu geotermalnego pomiędzy Włoszczową a Myślenicami. Analizy dotyczyły oceny głębokości kompleksu, wskazania stref o korzystnych parametrach zbiornikowych, temperatur zakumulowanych wód, określenia warunków przepływu wód, ich mineralizacji oraz potencjalnych mocy termicznych. Stwierdzono, że basen górnej jury jest wyraźnie predysponowany do wykorzystania jako zbiornik wód niskotemperaturowych (20–30oC) w systemach pomp ciepła. Optymalny obszar dla tego typu wykorzystania to NW strefa analizowanego obszaru (rejon Szczekocin), gdzie wody ze względu na duże wydajności i wysłodzenie mogą służyć zarówno do celów geotermalnych jak i konsumpcyjnych.

UPPER JURASSIC GEOTHERMAL BASIN IN THE CENTRAL PART OF CARPATHIANS FOREDEEP AND SE PART OF MIECHÓW TROUGH–GEOLOGICAL SETTING AND HYDROGEOTHERMAL CONDITIONS

Summary
The paper presents results of analyses of Upper Jurassic geothermal basin extending between Włoszczowa and Myoelenice. Analyses were related to depth estimation the Upper Jurassic top, determination of reservoir zones, temperatures of waters, flow conditions, mineralization and thermal power in some locations. It was established that the Upper Jurassic waters are a feasible energy resource for heat pump systems. The optimal field for this purposes is NW.

Full Text:

PDF (Polish)