Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1

Paweł Filipiak, Anna Jurczak-Drabek, Maria Karwasiecka, Włodzimierz Krieger

Abstract


Na podstawie analizy zdjęć radarowych wydzielono w obrębie jednostki łysogórskiej cztery kompleksy litostratygraficzne. Stwierdzono, że jednostka ta jest ograniczona dyslokacją (dyslokacją świętokrzyską) nie tylko od południa, ale i prawdopodobnie inną dyslokacją od północy. Obydwie te dyslokacje mają prawoskrętną składowa przesuwczą. W wyniku jej działania jednostka łysogórska została podzielona na szereg łusek o monoklinalnej strukturze wewnętrznej.

ORGANIC MATTER IN THE CLASTIC AND COAL-BEARING CARBONIFEROUS DEPOSITS OF JACHÓWKA 2K, SUŁKOWICE 1,WYSOKA 3 AND ZAWOJA 1 BOREHOLES

Summary
The paper presents the results of the investigation of the organic matter from clastic and coal-bearing Carboniferous sediments from four boreholes — Jachówka 2K, Su³kowice 1, Wysoka 3 and Zawoja 1 localized in the south-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) in Poland. Palynological examination of samples from boreholes allowed to recognize standard miospore zonation from VF of the Visean zone up to SL of the Westphalian. Macerals and microlithotypes of hard coal has been analyzed and the reflectance of vitrinite has been measured. The latter indicates that the stage of thermal maturity of the organic matter in Jachówka 2K and Zawoja 1 is low (between 0.77 and 0.78%);colour of miospores, another indicator of organic matter maturity, in the material studied is from 3 to 5 (according to scale of Batten, 1984,Gaupp & Batten,1985). These results agree with the results of vitrinite reflectance studies and show that the Carboniferous sediments were never exposed to temperatures above 130oC. Lithostratigraphic position of boreholes studied has been achieved with help of standard geophysical logging. The deposits studied represent Carboniferous lithostratigraphical units: Malinowice = Zalas Beds, Paralic Series, Upper Silesian Sandstone Series (?), Mudstone Series (?), Cracow Sandstone Series. This is indicated by lithological, geophysical and paleontological results of the present study, and also by correlation of those data with neighbouring boreholes and by interpretation of thickness and distribution trends observed in this part of the USCB.

Full Text:

PDF (Polish)