Metody wyznaczania przeciętnej zawartości pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników

Krzysztof Loska, Danuta Wiechuła, Grażyna Pęciak

Abstract


Średnią zawartość kadmu w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego oszacowano przy wykorzystaniu surowych danych, metod eliminacji wartości skrajnych (test eliminacji wartości odstających i technika iteracyjna) oraz analizy regresji przy użyciu pierwiastka odnośnikowego (Fe, Mn i Cr). Przeciętna zawartość kadmu, w zależności od zastosowanej metody, wahała się od 23,51 µg/g do 48,18 µg/g we frakcji całkowitej osadu dennego oraz od 11,94 µg/g do 47,07 µg/g we frakcji < 0,063 mm. Uwzględniając charakterystykę osadu dennego zbiornika Rybnickiego oraz dane literaturowe o zawartości kadmu w osadach dennych zawartość średnią ustalono na poziomie 32 µgCd/g dla frakcji całkowitej oraz 20 µgCd/g dla frakcji < 0,063 mm.

METHODS OF ESTIMATION AVERAGE CONTENT OF ELEMENTS IN THE BOTTOM SEDIMENT OF POLLUTED RESERVOIR

Summary
The average cadmium content in the bottom sediment of Rybnik Reservoir has been determined applying the original data, methods for boundary value elimination (4F–outlier and iterative 2F–technique) and regression analysis with the use of conservative elements (Fe, Mn and Cr). It ranged from 23.51 μg/g to 48.18 μg/g in the total fraction of the bottom sediment, and from 11.94 μg/g to 47.07 μg/g in the fraction < 0.063 mm, depending on the method applied. Taking into consideration the characteristics of the bottom sediment from Rybnik Reservoir and literature data on cadmium content in bottom sediments, the average cadmium content has been established at the level of 32 μgCd/g for the total fraction and 20 μgCd/g for the fraction < 0.063 mm.

Full Text:

PDF (Polish)