Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie

Magdalena Kucharska, Mirosław Kamiński

Abstract


Niniejszy artykuł przedstawia wstępne badania budowy geologicznej i genezy struktury Dobrego, znajdującej się na Wysoczyznie Kałuszyńskiej (wschodnia Polska). Struktura Dobrego powstała podczas zlodowaceń: odry i warty i została potwierdzona wierceniem Dobre-1. Na zdjęciu satelitarnym przeanalizowano układ fotolineamentów. Stwierdzono istnienie związku między układem sieci rzecznej a przebiegiem fotolineamentów na tym terenie. Analiza zdjęcia satelitarnego została wykonana w programie ER Mapper 5.5.

GLACIOTECTONICS IN DOBRE LOCALITY ON THE KAŁUSZYN PLATEAU (EASTERN POLAND)

Summary
This paper presents preliminary research results on geology and orgin of the Dobre structure, situated on the Kałuszyn Plateau (eastern Poland). Dobre structure was formed during the Odra and Warta Glaciations confirmed by data from borehole Nowe Dobre-1. Photolineaments were analysed on satellite image. Rivers networks development in this area depends on directions of photolineaments. The analys is of satellite image was done with ER Mapper 5.5.

Full Text:

PDF (Polish)