Metodyka bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych

Wojciech Rejman, Maria Zaleska

Abstract


Na podstawie doświadczeń wykonawczych oraz w zakresie zarządzania przedstawiono rozwój koncepcji i poglądów nt. bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych, zarówno w aspektach metodycznych, jak i prawnych. Na przykładzie bilansu wodnogosparczego dorzecza Obrzycy zaproponowano własne rozwiązania metodyczne. Wyrażono także stanowisko w sprawie generalnej strategii sporządzania bilansów, w szczególności w sprawie konieczności dokumentowania i bilansowania zasobów wód podziemnych w układzie zlewniowym.

METHODOLOGY OF GROUNDWATER MANAGEMENT BALANCE
Summary

On the basis of the authors’ experience in the field of producing assessments and managing groundwaters, the evolution of conceptions and views on groundwater management balances was presented, in methodological and legal aspects. Groundwater management balance of the Obrzyca River basin serves as an example of our own methodological solutions were proposed. Comments are also given on the general strategy of balance making, particularly about the necessity of groundwater resource reporting and balancing in the river-basin systems.

Full Text:

PDF (Polish)