Fauna osadów interglacjalnych z Koczarek koło Mrągowa

Sylwester Skompski

Abstract


Analiza paleontologiczna 46 próbek z otworu wiertniczego w Koczarkach wykazała obecność różnorodnych szczątków zwierząt: mięczaków, małżoraczków, ryb i owadów. Na tej podstawie określono warunki paleoekologiczne i paleoklimatyczne w jakich powstawały osady z fauną oraz ich stratygrafię. Znalezione tu charakterystyczne gatunki mięczaków: Corbicula fluminalis i Lithoglyphus jahni oraz małżoraczka Scottia browniana pozwalają określić wiek osadów z fauną na interglacjał mazowiecki.

PALEONTOLOGICAL ANALYSIS OF INTERGLACIAL SEDIMENTS FROM KOCZARKI NEAR MRĄGOWO (NE POLAND)

Summary
The paleontological analysis of 46 samples from the borehole Koczarki, enabled to distinguish many fragments of divers animals: bivalve species (Bivalvia), gastropod species (Gastropoda), ostracod species (Ostracoda) and single Coleoptera and Pisces. On this base we can say about the paleoecological and paleoclimatic conditions. The characteristic species: Corbicula fluminalis, Lithoglyphus jahni and Scottia browniana allows to determine the upper stratigraphic border of the sediments containing these species — which can not be younger than Mazovian interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)