Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego

Andrzej Gąsiewicz

Abstract


W artykule scharakteryzowano osiarkowanie warstw baranowskich (miocen, baden) zapadliska przedkarpackiego w rejonie złoża siarki Osiek–Baranów Sandomierski. Osiarkowanie to ma znacznie większy zasięg niż w poziomie ewaporatowym i cechuje się dużą lokalną zmiennością rozkładu (zasięgu poziomego i pionowego, stopnia osiarkowania i grubości warstw siarkonośnych), taką samą w strefie samego złoża, jak i poza nim. Osiarkowane są głównie piaskowce. Siarka rodzima występuje zwykle w postaci grudek i gruzłów siarkowych. Inne formy siarki, takie jak: impregnacje siarką i masywne osiarkowanie oraz żyłki siarki są rzadsze. Osiarkowanie jest największe w najwyższej części warstw baranowskich (do ok. 3,5 m miąższości) w której zawartość siarki, przy jej dużej zmienności, jest przeważnie niska (2%) i średnio wynosi 4%.

THEMIOCENE SULPHUR–BEARING BARANÓW BEDS OF NORTHERN, MARGINAL PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP

Summary
The study presents the main features of native sulphur mineralization of the Baranów Beds (Badenian, Miocene) occurring beneath the Osiek–Baranów Sandomierski native sulphur deposit (northern, marginal part of the Carpathian Foredeep). The extent of mineralization exceeds significantly that one developed in the overlying evaporitic series. The native sulphur mineralization of the Baranów beds is characterized by a high local variability of distribution, i.e. both the horizontal and vertical extents, degree of sulphur mineralization, and thickness of sulphur–bearing beds. These parameters are the same as beneath the sulphur ore body as outside the deposit. Sandstones are the main sulphur–bearing rocks, and native sulphur occurs mainly as granules and nodules, other forms like dispersed or massive sulphur mineralization as well as sulphur veins are less common. Relatively enriched in native sulphur is the uppermost part of the Baranów Beds (of 3.5 m thick) which, however, is generally characterized by a high variability of sulphur concentration and low sulphur content (predominantly 2% S and 4%S at average).

Full Text:

PDF (Polish)