Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA

Zdzisław M. Migaszewski

Abstract


Artykuł przedstawia w zarysie problematykę ochrony georóżności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA. Począwszy od 1872 r. — daty utworzenia pierwszego na świecie Parku Narodowego Yellowstone, trwa współpraca Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych ze służbami parków i innych obszarów chronionych w zakresie rozwiązywania różnych problemów dotyczących geologii, ochrony środowiska, geoturystyki itp. Autor omawia wpływ budowy geologicznej na rozwój różnych form geomorfologicznych na przykładzie Wielkiego Kanionu i innych parków narodowych zlokalizowanych w południowej części Płaskowyżu Kolorado, jak również Parków Narodowych Yellowstone i Wulkanów Hawajskich.

PROTECTION OF GEODIVERSITY, LANDSCAPE AND GEOHERITAGE IN U.S. NATIONAL PARKS

Summary
The paper outlines the problem of protection of geodiversity, landscape and geoheritage in U.S. national parks. Since the first world national park — Yellowstone was established in 1872, a close cooperation between U.S. Geological Survey and national park and other protection areas services has been developed including different geological, environmental, tourist problems. The present author discusses an influence of geologic structure on the development of various geomorphologic features exemplified by Grand Canyon and other national parks in southern part of the Colorado Plateau, as well as Yellowstone and Hawaii Volcanoes Nat’l Parks.