Allochtoniczność pokryw pyłowych na stokach Ślęży (Przedgórze Sudeckie) w świetle analizy ich składu chemicznego w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM)

Barbara Woronko, Roman Żurawek

Abstract


Dla rozstrzygnięcia problemu allo- bądź autochtoniczności osadów pylastych, współtworzących pokrywy stokowe Ślęży (718 m n.p.m.) na Przedgórzu Sudeckim zastosowano metodę określania składu chemicznego detektorem rentgenowskim ECON. Wobec braku minerałów z grupy krzemionki w budującym wschodni stok Ślęży gabrze oraz ich znacznym udziale (około 70%) w analizowanych próbach, reprezentujących osady z wysokości 280­508 m n.p.m., wykazano allochtoniczność osadów pyłowych. Stwierdzenie to, w połączeniu z pozycją geomorfologiczą osadów i ich cechami litologicznymi, pozwoliło na wykluczenie innych niż eoliczny procesów mogących odpowiadać za ich depozycję.

THE ALLOCHTONISM OF THE SILT COVERS ON THE SLOPES OF MT. ŚLĘŻA, SUDETIC FORELAND, AS INFERRED FROM THE CHEMICAL COMPOSITION IN SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Summary
Mapping of the chemical composition of the silt fraction which composes to a considerable extent the slope covers of Mt. Ślęża (718 m a.s.l.), Sudetic Foreland, SW Poland has been carried out in order to verify their allo- or autochtonism. An X–ray detector ECON has been used. Lack of the silica minerals within the rock composing eastern slope of the Mt Ślęża, i.e. gabbro, compared with an abundant (70%) occurrence of such minerals within the samples derived from different altitudes (280–508 m a.s.l.), allowed one to state the allochtonism of the silt fraction. Taking into account both this statement and the geomorphological setting and the lithological features of the silty deposits, one can exclude all processes other than aeolian activity as potential factors of deposition of these sediments.

Full Text:

PDF (Polish)