Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny)

Alicja Bałuk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko

Abstrakt


W profilu otworu badawczego w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej, stwierdzono plejstoceńskie utwory piaszczyste o wyjątkowo dużej miąższości 229,0 m. Na podstawie analizy wybranych cech teksturalnych osadów piaszczystych i w oparciu o materiały geofizyczne (grawimetria) można sądzić, że większość piaszczystych utworów z otworu Niksowizna (ok. 175 m.) stanowi wypełnienie głębokiej kopalnej rynny, utworzonej u schyłku zlodowaceń południowopolskich. Wyżej występują rzeczne osady, w których ziarna kwarcu mają ślady obróbki eolicznej. Były one akumulowane w okresie poprzedzającym zlodowacenia środkowopolskie, odry lub warty. Górna część profilu obejmuje piaski sandru kurpiowskiego pochodzące ze schyłku ostatniego zlodowacenia przeobrażone w warunkach peryglacjalnych i zwydmione na powierzchni.

PROFILE OF PLEISTOCENE DEPOSITS AT NIKSOWIZNA ON THE KURPIOWSKA PLAIN — RESULTS OF LITHOLOGIC STUDIES AND INTERPRETATION (NE POLAND)

Summary

In the profile of borehole Niksowizna on the Kurpiowska Plain, Pleistocene sand deposits of unusual overall thickness reaching 229 m were found. Based on the selected textural features of sand deposits and on geophysical (gravimetric) data), the conclusion can be drawn that the majority of sand deposits of Niksowizna (ca 175 m) constitute the filler of deep fossil gully formed during the late South-Polish Glaciations. Above this series, alluvial deposits containing quartz grains with traces of eolian abrasion occur. They were deposited during the period preceding Middle-Polish Glaciations: Odra or Warta. The upper part of this profile encompasses sands of the Kurpiowski outwash that formed during the late Last Glaciation, then was transformed in periglacial conditions and turned into dunes on surface.

Pełny tekst:

PDF