Rola zlodowacenia warty w morfogenezie i wykształceniu osadów czwartorzędowych w NE części Wyżyny Wieluńskiej

Robert J. Sokołowski

Abstract


Osady czwartorzędowe na Wyżynie Wieluńskiej mają małą miąższość i nie tworzą ciągłej pokrywy. Jest to efekt wyżynnego charakteru badanego obszaru, przeważających ruchów wznoszących i spowodowanej nimi denudacji. Na badanym terenie dominują osady zlodowacenia warty podścielone miejscami osadami zlodowacenia odry i zlodowaceń sanu. Brak jednak organicznych osadów interglacjalnych, na podstawie których można by jednoznacznie określić ich wiek. Osady są genezy fluwioglacjalnej i glacjalnej, z późniejszymi przekształceniami w warunkach peryglacjalnych.

IMPACT OF THE WARTA GLACIATION ON THE MORPHOGENESIS AND QUATERNARY LITHOLOGY IN THE NE PART OF THE WIELUŃ UPLAND (CENTRAL POLAND)

Summary

Quaternary sediments of the Wieluń Upland are thin and discontinuous, which results from the predominant tectonic uplift and denudation of the area during the Late Cenozoic. In the study area drift deposits of the Warta (Warthe) glaciation underlain by patches of sediments ascribed to older glaciations (Odra=Saale and San=Elster?) are prevalent. Lack of organic interglacial deposits makes impossible any unequivocal dating. All these deposits are of glacial and fluvioglacial origin, and are affected by periglacial processes.

Full Text:

PDF (Polish)