Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)

Marcin Barski, Paulina Leonowicz

Abstract


Opisanie zespołu cyst Dinoflagellata z badanych próbek przyczyniło się do sprecyzowania stratygrafii utworów ilastych w odsłonięciach w Kozłowicach i Boroszowie. Charakterystyczne taksony dinocyst wskazaly też na przeławicanie się w profilu osadów przywiązanych do środowisk sedymentacji morskiej i brakicznej. Analiza palinofacjalna wskazuje na bliskie położenie badanego fragmentu basenu sedymentacyjengo w stosunku do obszaru lądowego. Tam, gdzie w próbkach zanotowano morski gatunek Luehndea spinosa, skład palinofacji wykazał redukcję fitoklastów pochodzenia lądowego na korzyść lżejszych - bardziej lotnych i pławnych ziaren pyłku oraz spor.

DINOFLAGELLATES OF LOWER JURASSIC OUTCROPS AT KOZŁOWICE AND BOROSZÓW (SOUTHERN POLAND)

Summary

The described assemblage of Dinoflagellate cysts enabled to pinpoint the stratigraphic position of claystones cropped out at Kozłowice and Boroszów. The specific taxa of dinoflagellates indicated the presence of interbedding marine and brackish sediments within the sections studied. The palynofacies analysis confirmed the proximal location of these sections in sedimentary basin. The environment al suggestions derived from the dinocyst assemblage are supported by palynofacies indicators.

Full Text:

PDF (Polish)