Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K­Ar i Ar­Ar

Zdzisław M. Migaszewski

Abstract


Kilka próbek dabazów i lamprofirów z Gór Świętokrzyskich poddano datowaniom K­Ar i Ar­Ar. Przedział wiekowy tych skał waha się od 391,7 do 254,5 Ma, czyli od dewonu dolnego po najwyższy perm (IUGS, 2000). Wymienione wartości świadczą o długotrwałym i wieloetapowym procesie tworzenia się diabazów i lamprofirów świętokrzyskich. Cykl magmowy na obszarze Gór Świętokrzyskich zapoczątkowały prawdopodobnie diabazy z Zalesia. Czy jego zamknięcie stanowiły diabazy z Prągowca? - pozostaje w dalszym ciągu pytaniem bez odpowiedzi. Wiek skał magmowych potwierdza wcześniejsze przypuszczenia o związku co najmniej części wkładek tufów i tufitów występujących w profilu dewońsko-karbońskim Gór Świętokrzyskich z wulkanizmem lokalnym.

K–AR AND AR–AR DATING OF DIABASES AND LAMPROPHYRES FROM THE HOLY CROSS MTS (CENTRAL POLAND)

Summary
Several samples of diabases and lamprophyres from the Holy Cross Mts were radiometrically dated using K–Ar and Ar–Ar methods. The results obtained indicated 391.7 through 254.5 Ma, e.g. the Lower Devonian through uppermost Permian. These studies confirm the stratigraphic and tectonic data on the long-lasting and multiphasic formation of diabases and lamprophyres. The magmatic cycle seems to have been initiated with the Zalesie diabases and completed with the Prągowiec diabases. The age of igneous rocks also confirms the previous premises on the local origin of some Devonian and Lower Carboniferous tuff and tuffite interbeds.

Full Text:

PDF (Polish)