Możliwości rozpoznawania struktur sedymentacyjnych w cienkoławicowych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego

Beata Stankiewicz, Marek Stadtmüller

Abstract


Utwory miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego cechują się dużym zróżnicowaniem litofacjalnym. Znaczna ich część to utwory cienkoławicowe. Stanowi to znaczący problem przy rozpoznawaniu ich rzeczywistego wykształcenia litofacjalnego z zapisu geofizyki otworowej. Niniejsze opracowanie stanowi propozycję wykorzystania do szczegółowej analizy sedymentologicznej krzywych mikrooporności zapisanych przez sondę SED i akustycznego obrazu ścianek otworu CAST, które oparte są na pomiarach o bardzo dużej rozdzielczości. Przedstawiono przykład określania struktur sedymentacyjnych, cech teksturowych oraz wydzielania granic cienkich warstw na podstawie SED i CAST.

ABILITIES IN IDENTIFICATION OF SEDIMENTARY STRUCTURES OF THIN — BEDDED MIOCENE DEPOSITS OF THE CAPATHIAN FOREDEEP SOUTHERN POLAND)

Summary
The Miocene deposits of the east part of the Carpathian Foredeep are characterized by lithofacial diversity. The bed thickness varies from a few to a few dozen centimetres. This causes significant problems with a proper interpretation of standard wireline geophysical logs. This study presents a suggestion to using dipmeter resistivity curves and acoustic images CAST to detailed sedimentological analysis. An example of identification of sedimentary structures, textures and thin beds’ boundaries with SED and CAST data is here presented.

Full Text:

PDF (Polish)