Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1

Katarzyna Pochocka-Szwarc, Mirosław Kamiński

Abstract


Wykorzystując analizę zdjęcia satelitarnego, metodę GIS opracowano wzorcowy model danych przestrzennych na przykładzie wybranego odcinka projektowanej autostrady A1. Stworzono kilka warstw tematycznych informujących o poszczególnych obiektach terenowych, o strukturze użytkowania gruntów, o budowie geologiczną utworów powierzchniowych, o wybranych zagrożenia hydrogeologiczne i antropopresji z elementami ochrony środowiska. Przedstawiono potencjalne zagrożenia hydrogeologiczne jakie występują na terenie przez który przebiegać będzie projektowany odcinek autostrady. Opracowanie takiego modelu informacyjnego jest stosunkowo tanią i szybką analizą danych przestrzennych potrzebną dla zapoznania się inwestorów, wykonawców z terenem w którym ma powstać dana inwestycja.

AN EXEMPLIFIED INFORMATIONAL MODEL FOR THE SELECTED SECTION OF FREEWAY A1 (CENTRAL POLAND)

Summary
Based on the satellite image analysis with a GIS method, the authors worked out a standard model of spatial database exemplified by a selected section of freeway A1. Some thematic layers informing about field objects, land use structure, surface geology, hydrogeological hazards, anthropopression with elements of environmental protection, were composed. Potential hydrogeological hazards occurring in the area of the planned section of freeway A1 are presented. Preparation of such an informational model is a relatively cheep and rapid analysis of spatial database needed for developers and contractors to receive information
on the area of future investment.

Full Text:

PDF (Polish)