Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe)

Rafał Chodyń

Abstract


W zachodnich Karpatach fliszowych na obszarze pomiędzy Żywcem i Suchą Beskidzką strefa Siar stanowi zewnętrzny fragment płaszczowiny magurskiej i nasuwa się na jednostkę przedmagurską i płaszczowinę śląską. Szczegółowe zdjęcie geologiczne okolic Mutnego uwzględniło nową interpretację strukturalną, z drugiej strony profil litostratygraficzny obszaru badań został skorygowany. Strefa Siar jest reprezentowana tu przez: warstwy inoceramowe (senon-paleocen), piaskowce z Mutnego (paleocen), pstre łupki formacji z Łabowej (eocen środkowy), warstwy hieroglifowe (środkowy-górny eocen), warstwy podmagurskie (środkowy eocen-dolny oligocen?), piaskowce magurskie w facji glaukonitowej (górny eocen-oligocen) oraz warstwy nadmagurskie (oligocen). Utwory te w płaszczowinie magurskiej w badanym terenie tworzą łuski Pewli Wielkiej, Mutnego i Pewli Małej. Badania wykazały iż w warstwach inoceramowych i w piaskowcach z Mutnego występują klasty szarych margli. Tworzenie się tych klastów związane jest przypuszczalnie z aktywnością tektoniczną południowego skłonu kordyliery Raczy.

THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE SIARY ZONE IN THE MUTNE AREA BASED ON THE LITHOSTRATIGRAPHIC PROFILE OF THE MAGURA NAPPE BETWEEN ZWARDOŃ AND SUCHA BESKIDZKA (FLYSCH CARPATHIANS, SOUTHERN POLAND)

Summary
In the western part of the Flysch Carpathians, in the area between Żywiec and Sucha Beskidzka, the Siary Zone (outer part of the Magura nappe) overthrusts the Fore-Magura Unit and the Silesian nappe. The results of detailed mapping done in the Mutne area allows for a new structural interpretation, and also correction of lithostratigraphic profile of the study region. The Siary Zone includes: Inoceramian beds (Senonian–Paleocene), Mutne sandstones (Paleocene), variegated shales of the Łabowa Formation (fm.) (lower and middle Eocene), hieroglyphic beds (middle and upper Eocene), the Sub-Magura beds (middle Eocene–lower Oligocene?),Magura glauconite sandstones (upper Eocene–Oligocene), and Supra-Magura beds (Oligocene). In the study area, these strata form the Pewel Wielka, the Mutne and the Pewel Mała slices of the Magura nappe. The studies also show that the Inoceramian beds and the Mutne sandstones encompass clasts of gray marls whose formation seems to have been linked to the tectonic activity of southern rise of the Racza Cordillere.

Full Text:

PDF (Polish)