Zmienność skażenia cezem-137 środowiska Polski południowo-wschodniej - badania w małej skali

Wojciech Zgłobicki

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań nad przestrzenną zmiennością skażenia gleb cezem-137. Szczegółowe studia prowadzone były w niewielkiej, rolniczej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Lubelskiej. Na podstawie wyników analiz 85 próbek glebowych stwierdzono występowanie znacznego zróżnicowania sumarycznego ładunku izotopu w zlewni. Jako główny czynnik redystrybucji cezu w krajobrazie rolniczym wskazano procesy denudacyjne.

VARIABILITY OF CAESIUM-137 CONTAMINATION OF THE SE POLAND ENVIRONMENT — SMALL SCALE STUDIES
Summary
This paper presents the results of studies on the spatial variability of caesium-137 contamination in soils. The detailed studies were conducted within small, agricultural catchment located in northern part of the Lublin Upland. Based on the results derived from the analysis of 85 soil samples, a significant variability of total caesium activity within the catchment was determined. The denudation processes were indicated as a main factor of cesium redistribution within the farming landscape.

Full Text:

PDF (Polish)