Zastosowanie analizy czynnikowej w celu określenia antropogenicznych przemian jakości wód podziemnych

Krzysztof Dragon

Abstract


Przedstawiono możliwości zastosowania analizy czynnikowej do identyfikacji procesów hydrogeochemicznych, kształtujących chemizm wód podziemnych. Szczególną uwagę zwrócono na przemiany chemizmu wód podziemnych związane z wpływem zanieczyszczeń antropogenicznych. Obiektem badań był fragment wielkopolskiej doliny kopalnej (pomiędzy rzekami Obrą i Wartą). Wyniki analizy czynnikowej potwierdzają wcześniej sygnalizowane przejawy antropogenicznego zanieczyszczenia wód podziemnych tej struktury.

AN APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS FOR DETERMINATION OF ANTHROPOGENIC CHANGES IN GROUND WATER QUALITY

Summary
The paper presents the possible application of factor analysis in identification of hydrogeochemical variations that influence the ground water chemistry. The special attention was paid to the changes of ground water chemistry connected with the influence of anthropogenic contamination. The part of the Wielkopolska Buried Valley Aquifer (between the Obra and Warta Rivers) was the objective of the present study. The results of the factor analysis confirm earlier findings concerning anthropogenic contamination of ground water in this aquifer.

Full Text:

PDF (Polish)