Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza

Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński

Abstract


W publikacjach dotyczących współczynnika prekonsolidacji (OCR) są analizowane przede wszystkim grunty, które nie uległy zaburzeniom glacitektonicznym. Obliczenie wartości OCR jest wykonywane w zależności OCR = F'p : Fz D (ciśnienie prekonsolidacji : naprężenie pionowe pierwotne). Ciśnienie prekonsolidacji (F'p) określane jest metodami graficznymi z edometrycznej krzywej ściśliwości. Natomiast naprężenie pionowe pierwotne (Fz D) jest wyznaczane z zależności Fz D = z D (iloczyn głębokości pobrania próbki i gęstości objętościowej gruntu). Powinno być przy tym wyznaczane efektywne naprężenie pionowe pierwotne, a więc uwzględniające ciśnienie wody w porach gruntu.

OVER CONSOLIDATION RATIO (OCR) IN CENTRAL ODER-LAND GLACITECTONICALLY DISTURBED GROUNDS (WESTERN POLAND)

Summary.
In all publications on the overconsolidation ratio (OCR), the grounds generally unaffected by glacitectonical disturbances are analyzed. The calculation of OCR values is done using dependence OCR = F’p : FzD (preconsolidation pressure/ perpendicular primary tension). Preconsolidation pressure (F’p) is determined with graphic methods from an edometric compressibility curve. In turn, perpendicular primary tension (Fz D) is derived from dependence Fz D = zD (product of sampling depth and ground bulk density). In addition, effective perpendicular primary tension should be determined, thus considering water pressure in ground pores.

Full Text:

PDF (Polish)