Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi

Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka

Abstract


Badania paleomagnetyczne 9 fragmentów rdzeni węglanów środkowo- i górnodewońskich pochodzących z Lubelszczyzny (otwory Giełczew PIG 5 i 6) i Górnego Śląska (otwór Goczałkowice IG 1) wykazały obecność wczesnopermskiego przemagnesowania, opartego na magnetycie. W Giełczwi intensywność przemagnesowania wykazuje korelacje z przejawami późnej dolomityzacji, natomiast w Goczałkowicach ze zjawiskami utleniania pirytu. Przemagnesowania są czasowo i, być może, genetycznie związane ze zwiększonym strumieniem cieplnym, wulkanizmem i migracją gorących roztworów we wczesnym permie.

PERMIAN REMAGNETIZATION IN THE DEVONIAN CARBONATES IN SOUTHERN POLAND – PROBABLE LINK WITH DIAGENETIC PROCESSES

Summary
Paleomagnetic investigations of 9 bore core fragments of Middle and Upper Devonian carbonates from the Lublin (boreholes Giełczew PIG 5 and 6) and Upper Silesia region (borehole Goczałkowice IG 1) revealed the presence of the Early Permian remagnetization related to magnetite. The intensity of remagnetization correlates either with late dolomitization (Giełczew) or oxidation of pyrite (Goczałkowice). The remagnetization is temporally and probably genetically linked to an increased heat flow, volcanism and hot fluid migration in the Early Permian.

Full Text:

PDF (Polish)