Badania procesów geologicznych w opracowaniach inżyniersko-geologicznych i geotechnicznych

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


Przedstawiono różne rodzaje i modele procesów geologicznych w opracowaniach inżyniersko-geologicznych i geotechnicznych. Każde środowisko inżyniersko-geologiczne każdego obiektu inwestycyjnego, jako część środowiska geologicznego, zmienia się w czasie pod wpływem różnych naturalnych procesów geologicznych i inżyniersko-geologicznych, spowodowanych przez każdą działalność inwestycyjną. Prawidłowe rozpoznanie procesów geologicznych w środowisku inżyniersko-geologicznym danego obiektu inwestycyjnego wymaga odpowiednio dużej wiedzy i praktyki geologicznej. Właściwa ocena współdziałania każdego obiektu inwestycyjnego z jego środowiskiem inżyniersko-geologicznym wymaga także pewnej wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym i lokalnym, o fundamentowaniu, budownictwie i górnictwie. Badania inżyniersko-geologiczne są w ich początkowych fazach najważniejszymi i najistotniejszymi dla rozsądnych ocen kosztów oraz czasu trwania budowy i eksploatacji obiektu inwestycyjnego. Dopiero po badaniach, przeprowadzonych przez właściwie wykształconego geologa — geologa inżynierskiego, mogą, lub powinny być przeprowadzone badania geotechniczne przez odpowiednio przeszkolonego inżyniera budownictwa lub górnictwa, legitymującego się określoną wiedzą geologiczną.

STUDY OF GEOLOGICAL PROCESSES IN ENGINEERING GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORTS

Summary
Engineering geological and geotechnical reports use various models of geologic processes. Both natural and anthropogenic factors influence the geological environment of a developed site, resulting in dynamic interactions. Proper recognition and evaluation of geological processes relevant for a given object needs adequate knowledge and practice, not only geological, but also related to land management, landscape planning, building construction (especially foundations), and mining. Engineering geology studies are most important in the early development phases, for reasonable estimation of costs and timing of an object. Only after a properly trained engineering geologist assesses the investment project, further investigations by properly trained construction or mining engineer with necessary geological skills may and should be done.

Full Text:

PDF (Polish)