Zasięgi lądolodu skandynawskiego w dorzeczu Wisły wyznaczone na podstawie petrograficznych badań glin lodowcowych, w nawiązaniu do izotopowych stadiów tlenowych

Stanisław Lisicki

Abstrakt


Petrograficzne badania frakcji żwirowej 5–10 mm glin lodowcowych pozwoliły scharakteryzować regionalne litotypy dorzecza Wisły. Na podstawie wyników tych badań i badań palinologicznych wyróżniono 16 stratygraficzychlitotypów glin lodowcowych należących do 8 zlodowaceń: narwi, nidy, sanu 1, sanu 2– wilgi, liwca, krzny, warty i wisły. Pozwoliło to określić przybliżone granice maksymalnego zasięgu glin lodowcowych o różnych litotypach i lądolodów je akumulujących. Przedstawiono dwie wersje korelacji tych zasięgów z krzywą wskaźnika izotopów tlenu i w nawiązaniu do proponowanej stratygrafii glacjalnego plejstocenu dorzecza Wisły.

RANGES OF THE SCANDINAVIAN ICE SHEET WITHIN THE VISTULA DRAINAGE BASIN ACCORDING TO PETROGRAPHICAL STUDIES OF TILLS AND CORRELATION WITH OXYGEN ISOTOPIC STAGES
Summary
Petrographical study of gravels of 5–10 mm in diameter permitted to define regional lithotypes of tills occurring within the Vistula drainage basin area. On the base of lithological and palynological studies 16 stratigraphic lithotypes of tills representing 8 (Narevian, Nidanian, Sanian 1, Sanian 2, Liviecian, Krznanian, Wartanian and Vistulian) were distinguished. Results of studies permitted define the maximum extent of particular ice sheets as well as till horizons different age. These ice sheets and tills ranges were correlated with regional stratigraphic scheme of the Pleistocene deposits and isotopic oxygen stages.

Pełny tekst:

PDF