Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna)

Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Aleksander Wójcik

Abstract


Artykuł omawia wyniki 5-ciu serii pomiarowych (1997-2001) pola magnetycznego Ziemi, prowadzonych w celu określenia jego względnych zmian czasowych (wyznaczonych w odniesieniu do lokalnego punktu bazowego) wzdłuż profilu Parczew-Chełm. Profil ten zlokalizowany jest na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (EEC) w obszarze obniżenia parczewskiego. Wyniki badań zestawione w formie wykresów potwierdzają wcześniej wysuniętą tezę (Małoszewski, Jankowski, 1997) o wolniejszym tempie zmian (wzrostu) ziemskiego pola magnetycznego w obszarze EEC w porównaniu ze zmianami tego pola w obrębie paleozoicznej platformy (PLZ). Zestawione w formie wykresów wartości lokalnych zmian pola magnetycznego wykazują widoczną korelację z budową geologiczną obszaru.

LOCAL TEMPORAL CHANGES OF GEOMAGNETIC FIELD ALONG THE PARCZEW–CHEŁM PROFILE (EASTERN LUBLIN REGION, E POLAND)
Summary
The paper presents results of five series of geomagnetic field measurements along the Parczew–Chełm profile that were conducted in the period of 1997–2001 to evaluate temporal changes of the geomagnetic field relative to measurements in a local base located in the W³odawa Depression. The Parczew–Chełm profile stretches along the Lublin–Podlasie slope of the Eastern European Craton) EEC in the Parczew Trough. Investigation results, presented as plots, confirm an earlier hypothesis on the slower changes (increase) of the geomagnetic field in the EEC area as compared to the Paleozoic platform (PLZ). Local changes of the geomagnetic field correlate clearly with the geological structure of the region.

Full Text:

PDF (Polish)