Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej

Andrzej Domonik

Abstract


Za względu na prostą budowę geologiczną skały fliszowe Podhala, zalegające niemal połogo w strefie centralnej niecki podhalańskiej, stanowią dobry materiał do badań nad wpływem paleonaprężeń na obecny stan ośrodka skalnego za pomocą metod geomechanicznych. Efekt oddziaływania tych historycznych naprężeń jest niejako „zakodowany” w skale i przejawia się m.in. skróconym czasem przejścia fali podłużnej i poprzecznej wzdłuż kierunków odpowiadających kierunkom spękań ciosowych. Ta anizotropia ujawnia się także w trakcie badań wytrzymałościowych w postaci pękania wzdłuż pewnych, predysponowanych przez materiał skalny kierunków. Orientacje tak powstałych powierzchni spękań można korelować z orientacją powierzchni spękań ciosowych oraz z wynikami badań geomechanicznych.

REPRESENTATION OF JOINT SURFACES OF THE PODHALE FLYSCH SANDSTONE IN RESEARCH ON STRENGTH IN SELECTED EXPOSURES OF THE PODHALE
Summary
Due to its simple geology, the Podhale Flysch rocks that occur almost horizontally in the central zone of the Podhale Basin are a good material for research on the paleostress impact on the current state of the rock matter by means of geomechanical methods. Effect of these historical stresses is “encoded” in rock and manifests itself , e.g., in the shortened time of movement of longitudinal and transverse waves along the directions corresponding to the directions of the joints. This anisotropy also reveals itself during strenght, testing, by of cracking along certain directions predisposed by the rock material. The orientations of such surfaces can be correlated with the orientations of joints as well as with the results of geomechanical studies.

Full Text:

PDF (Polish)