Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa

Krzysztof Michał Krupiński, Katarzyna Pochocka-Szwarc

Abstract


Interglacjał mazowiecki w tej części Pojezierza Mazurskiego reprezentują osady jeziorno-rzeczne z kopalną florą udokumentowane w otworach kartograficznych. Osady tego interglacjału zostały udokumentowane w otworze Budry (Krupiński 1998, Pochocka-Szwarc, Lisicki 1999). Są to osady jeziorno-rzeczne z florą o miąższości 12m i usytuowane są na wysokości 30–18m p.p.m. Wyniki badań paleobotanicznych 1,5metrowego odcinka rdzenia (mułki ilaste) pobranego z głęb. 132,5–134,0 m pozwoliły wydzielić siedem L PAZ. Odzwierciedlają one występowanie roślinności borów i lasów mieszanych, borów mieszanych oraz lasów i borów mieszanych o charakterze interglacjalnym. Występujące elementy florystyczne (min. Pterocarya, Azolla filiculoides, Vitis, Ilex) i cechy sukcesji zbiorowisk roślinnych pozwalają wiązać akumulację badanych osadów z interglacjałem mazowieckim.


THE MAZOVIAN INTERGLACIAL SEDIMENTS IN BUDRY NEAR WĘGORZEWO (NE POLAND)
Summary
The Mazovian Interglacial sediments have been documented in Budry borehole. They are limnic and fluvial sediments about 12 m thick and they are occure at 30–19 m a.s.l. Results of pollen analysis of a 1.5 m core segment allowed to discern seven LPAZ (Local Pollen Assemblage Zones). These L PAZ indicate typical flora for interglacial coniferous forests and mixed forests.Such taxa as Pterocarya, Azollafiliculoides, Vitis, Ilex and composition of the plants communitessuccesion indicate that limnical sediments from Budry borehole date Mazovian Interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)