Propozycja szacowania ściśliwości gytii i kredy jeziornej

Jan Damicz

Abstract


W artykule przedstawiona została propozycja szacowania ściśliwości w pełni nasyconych gytii i kredy jeziornej. Propozycja oparta jest na wynikach badań edometrycznych i badań właściwości fizycznych 19 próbek gytii i kredy jeziornej pobranych z PojezierzaOlsztyńskiego i Mrągowskiego. Umożliwia szacowanie wartości edometrycznych modułów ściśliwości bez konieczności przeprowadzania badań edometrycznych. Aby oszacować wartość edometrycznego modułu ściśliwości według przedstawionej propozycji należy zastosować formułę opartą na zależności WK (ubytku wilgotności w badaniu edometrycznym) i WP (ubytku wilgotności w badaniu granicy plastyczności) oraz na wartościach wilgotności naturalnej —Wn, gęstości objętościowej — D, wilgotności przy granicy plastyczności — WP.

THE PROPOSAL OF COMPRESSIBILITY ESTIMATION FOR GYTTJA AND LACUSTRINE CHALK
Summary
The paper presents a proposal of compressibility estimation applied to saturated gyttja and lacustrine chalk. The proposal is based on results obtained from oedometer tests and physical properties investigations. All laboratory tests were performed on 19 samples of gyttja and lacustrine chalk taken from Olsztyn and Mrągowo Lakelands. Presented proposal enables estimation the of oedometric modulus without oedometer tests performing, formula based on the relationship between WK (water content loss in oedometer test) and WP (water content loss within plasticity limit) and values of natural water content — Wn, volume density, water content on plastic limit — WP.

Full Text:

PDF (Polish)