Wyniki badań makroszczątków roślin znalezionych w serii witowskiej (południowa Polska)

Stanisław Brud, Grzegorz Worobiec

Abstract


Opisano makroszczątki roślin znalezione w osadach serii witowskiej. Zachowały się one w postaci odcisków w słabozwięzłych piaskowcach i mułowcach. Rośliny iglaste reprezentowane są przez gatunek Pinuscf. palaeostrobus (Ettingshausen) Heer oraz szczątki, których nie udało się oznaczyć. Wśród szczątków roślin dwuliściennych oznaczono liść gatunku Zelkovazelkovifolia (Unger) Bůžek et Kotlaba, liście rodzajów Fagus i Populus oraz owoc z rodziny Juglandaceae. Część okazów roślin okrytozalążkowych, których nie udało się bliżej oznaczyć, opisano jako „Leguminosae” sensu Berger oraz Dicotylophyllum. Rośliny jednoliścienne reprezentuje gatunek Spirematospermumwetzleri (Heer) Chandler oraz odcisk fragmentu liścia Monocotyledonae gen. et sp. indet. Skład oriktocenozy wskazuje, że w czasie sedymentacji osadów serii witowskiej w okolicach Witowa występowały lasy łęgowe oraz mezofilne w warunkach bardzo łagodnego klimatu umiarkowanego ciepłego. Obecność szczątków Pinuscf. palaeostrobus (Ettingshausen) Heer, Spirematospermumwetzleri (Heer) Chandler, Zelkovazelkovifolia (Unger) Bůžek et Kotlaba i przedstawiciela rodziny Juglandaceae oraz wyniki analizy pyłkowej wskazują, że wiek tej części serii witowskiej, z której pochodzą omawiane szczątki roślin odpowiada młodszemu neogenowi (późny miocen-pliocen).

RESULTS OF INVESTIGATIONS ON PLANT MACROREMAINS FOUND IN DEPOSITS OF THE WITÓW SERIES (SOUTHERN POLAND)
Summary
Macroremains of plants (leaves, fruits, shoots) in theWitów Series atWitów as impressions preserved in poorly cemented occur and mudstones. Coniferous plants are represented by Pinus cf. palaeostrobus (Ettingshausen)Heer, and other, indeterminate remains. Remains of dicotyledons belong to speciesZelkovazelkovifolia (Unger) Buzek et Kotlaba, genera Fagus and Populus, and family Juglandaceae. There are also some dicotyledonous fossils (”Leguminosa” sensu Berger, Dicotylophyllum) whose systematic position is unclear. Monocotyledonous plant remains are represented by Spirematospermumwetzleri (Heer) Chandler and Monocotyledonae gen. et sp. indet. Composition of oryctocoenosis found points to presence of riparian and mesophytic forests, as well as mild, warm temperate climate during the period of origin of the Witów Series. Presence of taxa of Pinus cf. palaeostrobus, Spirematospermumwetzleri, Zelkovazelkovifolia and remains of Juglandaceae, as well as results of palynological investigations suggest Younger Neogene (Late Miocene–Pliocene) age of the Witów Series with plant remains.

Full Text:

PDF (Polish)