Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego

Antoni P. Barbacki, Barbara Uliasz-Misiak

Abstract


W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących triasowego zbiornika wód podziemnych na obszarze niecki miechowskiej i na obszarach przyległych. Badania dotyczyły oceny głębokości zalegania stref o korzystnych parametrach zbiornikowych, temperatur występujących wód, oceny kierunków ich przepływu, ich mineralizacji oraz lokalizacji stref, gdzie możliwe jest praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych. Stwierdzono, że wody geotermalne nagromadzone w zbiorniku triasowym mogą zostać użyte do celów grzewczych bezpośrednio jak i poprzez systemy pomp ciepła. Szczególnie korzystne warunki dla wykorzystania tych wód panują w rejonach związanych ze strefami regionalnych dyslokacji, np. w rejonie miejscowości Kozłów, Książ Wielki i Działoszyce.

TRIASSIC AQUIFER OF GEOTHERMAL WATERS OF THE MIECHÓW TROUGH AND CENTRAL PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP
Summary
The paper present results of research on a Triassic reservoir of geothermal waters within the Miechów Trough and adjacent areas. Studies included depth estimation the zones of favourable reservoir parametres, temperatures of accumulated waters, flow conditions, mineralization and locating zones where geothermal energy can by feasibly used. It was established that Triassic waters can be used for heating both directly and by heat pump systems. Particularly feasible conditions for these purposes occur in the areas of regional dislocations (e.g., near Kozłów, KsiążWielki, and Działoszyce).

Full Text:

PDF (Polish)