Przejawy procesów metasomatycznych w wapieniach górnej jury z okolic Krakowa

Aleksandra Vierek

Abstract


Przedmiotem badań są procesy dolomityzacji, którym lokalnie uległy wapienie górnojurajskie z okolic Krakowa. Badania prowadzono w czterech odsłonięciach: na Górze Św. Anny, w Kamieniołomie Kostrze, na Księżej Górze oraz w Skałach Twardowskiego. Celem badań była próba określenia czasu i warunków powstania dolomitów oraz wyjanienie mechanizmu dolomityzacji i charakteru wywołujących ją roztworów. W oparciu o cechy geochemiczno-petrograficzne sugeruje się powstanie badanych dolomitów w strefie mieszania wód morskich i meteorycznych (model Dorag), w srodowisku utleniającym, w warunkach płytkiego pogrzebania, z roztworów o względniepodwyższonej temperaturze, około 60o C. Czas tworzenia dolomitów zamyka się w przedziale najwyższa jura-kreda. W toku badań stwierdzono przejawy procesów rekrystalizacji, dedolomityzacji i sylifikacji.

UPPER JURASSIC LIMESTONE METASOMATIC PROCESSES IN THE KRAKÓW AREA
Summary
The zones of dolomitization within the Upper Jurassic limestones were studied in four outcrops: GóraŚw. Anny, Kostrze Quarry, KsięąaGóra, and SkałyTwardowskiego. The study aimed to determine the time and the environment of dolomitization as wellas to explain the mechanism of dolomitization and character of fluids. Petrografic studies and geochemical analyses proved that theorigin of dolomites can be related to mixing zone of sea- and meteoric waters (mixed–water dolomitization model), under oxidizing and shallow burial conditions. Dolomitizing fluids reveal temperatures about 60°C. The results point to the age of dolomitization between the uppermost Jurassic and Cretaceous. Processes of recrystallization, dedolomitization and silicification have been identified.

Full Text:

PDF (Polish)