Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania

Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski

Abstract


Geologiczna interpretacja zdjęć satelitarnych zajęła trwałą pozycję w kartografii geologicznej. W artykule przedstawiono rezultaty geologicznej interpretacji lineamentów na obszarze Polski, prowadzonej od niemal 30 lat. Analiza wykazała, że wśród lineamentów wyznaczanych w oparciu o zdjęcia satelitarne są zarówno takie, które znajdują odzwierciedlenie w budowie geologicznej, jak i takie, które (według współczesnego poziomu rozpoznania budowy geologicznej Polski) związków takich nie wykazują. Mimo nie całkowitej jednoznaczności lineamenty wyznaczone na zdjęciach i obrazach satelitarnych są świadectwem zróżnicowania budowy geologicznej zarówno w utworach przypowierzchniowych i płytko zalegającej pokrywie osadowej, jak i w skałach głębokiego podłoża. Dobra zgodność większości dużych lineamentów na zdjęciach satelitarnych ze stwierdzonymi, walnymi liniami nieciągłości w skorupie ziemskiej stwarza możliwości wykorzystania fotolineamentów do interpretacji geologicznej tam, gdzie inne metody nie mogą być zastosowane i do konstruowania wniosków, co do struktury skorupy ziemskiej.

LINEAMENTS IN THE SATELLITE IMAGERY OF POLAND — AN ATTEMPT OF RECAPITULATION
Summary
Geological interpretation of the satellite images has became a permanent element of the geological mapping. This paper presents results of the geological interpretation of lineaments at the territory of Poland of since nearly 30 years. This analysis hasshown that lineaments identified in the satellite images could be divided into these which reflect some geological conditions and phenomena, and those not showing any correlations to the known geological structures (according to our present knowledge of geological make-up of Poland). Besides some ambiguities, lineaments interpreted in the satellite images are evidence of varying geological conditions in the shallower substratum as well as in the deep subsurface. Strong correlation of the majority of long lineaments interpreted in the satellite images with known regional discontinuites gives an opportunity to apply lineaments studies for geological interpretation and modelling the Earth’s crust structure

Full Text:

PDF (Polish)