Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych

Michał Śmigielski

Abstract


Przywracanie powierzchni geologicznych do pierwotnego położenia jest istotnym elementem analizy strukturalnej. Gdy analizie poddawane są duże zbiory danych zachodzi potrzeba łatwego i szybkiego dokonywania odpowiednich przekształceń geometrycznych. W tym celu wykorzystuje się programy komputerowe. Wadą dostępnego oprogramowania jest jednak to, że nie wymienia ono w sposób bezpośredni danych z popularnymi bazami danych i arkuszami kalkulacyjnymi. Skłoniło to autora do stworzenia programu, który współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel i umożliwia obrót płaszczyzn. Jego działanie przedstawiono na przykładzie przywracania osi fałdów i warstw do pozycji pierwotnej w analizie położenia powierzchni ciosowych oraz odtwarzania kierunków paleoprądów.

RECONSTRUCTION OF GEOLOGICAL STRUCTURAL PARAMETERS FROM LARGE DATA SETS
Summary
Back tilting of geological surfaces to their original positions is an important element of structural analysis. When large amount of data is analysed, such geometrical transformations should be performed quickly and efficiently. Computers are used for this purpose, but existing software does not exchange data with popular databases nor spreadsheets. This led the author to create a computer program that works with Microsoft Excel spreadsheet and enables planes’ rotation. Functionality of this software is demonstrated using an example of fold plunge- and bedding-correction in analysis of joints surface’s original position and reconstruction of paleocurrents’ directions.

Full Text:

PDF (Polish)