Basen lubelski — wyniki złożowe dotychczasowych prac i ich znaczenie dla dalszych poszukiwań

Małgorzata Helcel-Weil, Józef Dzięgielowski

Abstract


Eksploracja basenu lubelskiego doprowadziła do rozpoznania budowy geologicznej regionu i szczegółowego przebadania profilu geologicznego osadów paleozoicznych i mezozoicznych. Od roku 1956 wykonano ok. 240 głębokich wierceń i odkryto kilka złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W osadach dewońskich opróbowano około 520 interwałów (statystyka nie uwzględnia otworów wydobywczych) i w 280 przypadkach uzyskano przypływy solanek zgazowanych w ilościach nieprzemysłowych. Wykonano też około 300 opróbowań w karbonie. W około 70% przypadków nastąpił wypływ solanki zgazowanej z domieszką ropy naftowej.

LUBLIN BASIN – PETROLEUM PROSPECTING RESULTS AND THEIR IMPORTANCE FOR FUTURE EXPLORATION
Summary
Exploration the Lublin Basin have contributed to the identification of the geological structure of the area and detailed investigation of the Palaeozoic and Mesozoic sedimentary column. Since 1956 to now approximately 240 deep wells have been drilled and several oil and gas fields have been discovered. In Devonian sediments about. 520 intervals were tested (the statistics does not include production wells) and in 280 cases the influx of the formation fluid with uneconomic value has occurred. In Carboniferous about 300 formation tests were performed. In around 70% of them significant brine flows with oil and gas shows were obtained.

Full Text:

PDF (Polish)