Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych

Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay

Abstract


Bazalty występujące w północnej części basenu międzyprzesuwczego Dien Bien Phu w NW Wietnamie, związane ze wpółcześnielewoprzesuwczym uskokiem Dien Bien Phu, reprezentują toleity kwarcowe datowane metodą K–Ar na 5,4–5,2 Ma. Składają się one z fenokryształów plagioklazów, ortopiroksenów i oliwinów, a także z drobnokrystlicznego tła złożonego z oliwinów, plagioklazów, klinopiroksenów. Bazalty Bien Bien Phu zawierają w swoim składzie zarówno ksenolity ultramaficzne i maficzne (piroksenity, dunity, gabra),jak i ksenolity skał otaczających (syllimanit/mullit oraz spinele Mg–Fe). Obecność ksenolitów skał osadowych wskazuje na zanieczyszczenie materiałem skał otaczających w trakcie intruzji magm bazaltowych. W bazaltach Dien Bien Phu zaznaczył się geochemicznie selektywny wzroststosunków pierwiastków niedopasowanych, zawierających K, Rb i Th, co było spowodowane metasomatyczną modyfikacją stopu resztkowego(obwódki K-skalenia na fenokryształach plagioklazów oraz jego obecność w interstycjach w cieście skalnym).

LATE TERTIARY BASALTS IN THE DIEN BIEN PHU BASIN, NW VIETNAM: SOME TECTONIC IMPLICATIONS OF PETROLOGICAL STUDIES
Summary
Basalts encountered in the Dien Bien Phu pull-apart basin in NW Vietnam, associated with the presently sinistral Dien Bien Phu fault, are quartz tholeiites that have been K–Ar-dated to 5.4–5.2 Ma. They consist of plagioclase, orthopyroxene and olivine phenocrysts, and fine-grained crystalline matrix (olivine, plagioclase, clinopyroxene). The Dien Bien Phu basalts contain not only ultramafic and mafic (pyroxenites, dunites, gabbros), but also wallrock xenoliths (sillimanite/mullite+ Mg–Fe spinels). The occurrence of wallrock xenoliths is indicative of the contamination in wallrock material during the ascent of basaltic magma. The Dien Bien Phu basalts are characterized by selective increase in ratios of such incompatible elements as K, Rb and Th, what can be considered as an evidence of metasomatic modification of residual melt composition (rims of K-feldspar around plagioclase phenocrysts and small K-feldspar grains occurring in the interstices within the matrix).

Full Text:

PDF (Polish)