Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry

Stanisław Piotrowski

Abstract


Zawartości siedmiu badanych kongenerów PCB (wartość średnia wynosi 8,6 ppb) w osadach powierzchniowych ujścia Odry poniżej Szczecina są niskie i generalnie nie przekraczają wartości granicznych dla II klasy czystości osadów wodnych. Wyższe stężenia polichlorowanych bifenyli stwierdza się w osadach basenów i kanałów portowych Szczecina (średnio PCB wynosi 38,1 ppb), które w konsekwencji zaliczyć należy do osadów IV klasy czystości. Większość analizowanych pestycydów chloroorganicznych występuje w ilościach śladowych (<0,01 ppb). Jedynie DDT, p,p’-DDE, DDD i -HCH wykazują stężenia wyższe, ale nie przekraczające norm opisanych dla I klasy czystości osadów (odpowiednio wartości maksymalne: 0,6; 0,5; 0,7 i 0,4 ppb). Badane osady pod kątem obecności w nich PCB i pestycydów chloroorganicznych wykazują nieznaczną lub niską toksyczność na organizmy bentoniczne.

PRESENCE OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) AND ORGANOCHLORINE PESTICIDES (OCPS) IN BOTTOM SEDIMENTS OF THE ODRA RIVER ESTUARY (NW POLAND).
Summary
In 1996, the contents of the seven examined PCB congeners (with an average of 8.6 ppb) in superficial sediments of the Odra River estuary downstream of Szczecin were low and generally did not exceed the boundary values for the 2nd water sediment cleanness class. Higher concentrations of the polychlorinated biphenyls were found in the sediments of Szczecin port basins and canals (with an average of ΣPCB 38.1 ppb); consequently these sediments should be classified as the 4th cleanness class sediments. Most of the analysed chloroorganic pesticides are found in trace concentrations (<0.01 ppb). The only exception are DDT, p,p’-DDE, DDD and β-HCH which show higher concentrations although they do not exceed the standards set for the 1st sediment cleanness class (respectively the maximum values: 0.6; 0.5; 0.7 and 0.4 ppb). The concentrations of PCBs and OCPs in the sediment are likely to cause detrimental biological effects in the benthic organisms and pose risk to fishes.

Full Text:

PDF (Polish)