Zdarzenia tytonu–hoterywu w sukcesji reglowej dolnej Tatrna tle stratygrafii kalpionellidowej

Andrzej Pszczółkowski

Abstract


Niektóre tylko zdarzenia tytonu-hoterywu, udokumentowane w sukcesji reglowej dolnej Tatr, można skorelować jednoznacznie ze zdarzeniami wyróżnionymi wcześniej na obszarze Karpat Zachodnich. W profilach tatrzańskich, turbidyty ogniwa z Krytej formacji margli z Kościeliskiej (fm.) dokładnie odpowiadają zdarzeniu orawickiemu dolnego walanżynu. W Tatrach Zachodnich została stwierdzona koincydencja walanżyńskiego zdarzenia izotopowego δ13C z wyraźnie niższą zawartością mikroplanktonu, a zwłaszcza radiolarii, w wapieniach osadzonych na przełomie dolnego i górnego walanżynu. Podobnie jak walanżyńskie zdarzenie izotopowe, ekspansja otwornic planktonicznych w górnym hoterywie (najwyższa część poziomu Tintinnopsella) miała zasięg ponadregionalny, daleko wykraczający poza obszar Zachodnich Karpat. W głębokowodnym basenie kriżniańskim korelacja zdarzeń biotycznych i innych tytonu-hoterywu z eustatycznymi zmianami poziomu morza, chociaż prawdopodobna, nie we wszystkich przypadkach może być uznana za w pełni udowodnioną.

TITHONIAN–HAUTERIVIAN EVENTS FROM THE LOWER SUBTATRIC SUCCESSION OF THE TATRA MOUNTAINS (WESTERN CARPATHIANS) IN THEFRAMEWORK OF CALPIONELLID STRATIGRAPHY (SOUTHERN POLAND)
Summary
In the Tithonian–Hauterivian deposits of the Lower Subtatric succession of the Tatra Mountains (Western Carpathians),only a few events of biotic, sedimentary and isotopic character can be correlated with those recently proposed for the whole WestCarpathian area. In the Western TatraMts, the turbidites of the Kryta Member (Kooecieliska Marl Formation) correlate well with theEarly ValanginianOravice event. The Valanginian isotopic carbon event coincided with a minimum of microplankton content (especially radiolarians) in limestones deposited at the Lower/Upper Valanginian boundary. Expansion of planktonic foraminifers duringthe Late Hauterivian was another widespread event observed in the TatraMts, other areas of the Western Carpathians and outsidethese mountains. Correlation of the Tithonian–Hauterivian events with eustatic sea-level changes, although probable, has not beenfully documented as for cerns some events recognised in the deep-water Krízna basin.

Full Text:

PDF (Polish)