Wstępne dane o badaniach fitoplanktonu w Kamiennym Dole (okolice Kazimierza Dolnego)

Barbara Słodkowska

Abstract


W osadach z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu Kamienny Dół przeprowadzono badania palinologiczne. Wśród wyróżnionych palinomorf przeważał fitoplankton - głównie cysty Dinoflagellata, sporadycznie występowały również, ziarna pyłku roślin naczyniowych, spory mszaków a także spory i strzępki grzybów. Nieliczne palinoklasty stanowiły czarne, nieprzeźroczyste fragmenty drewna. Analiza zespołu dinocyst pozwoliła na wyróżnienie dwóch zespołów. W pierwszym zespole, wydzielonym w niższej części profilu (kreda- mastrycht) oznaczono m. in.: Dinogymnium sp., Hafniasphaera sp. i Trithyrodinium sp. W drugim zespole z wyższej części profilu występował bogaty zespół dinocyst m. in.: Carpatella cornuta, Senoniasphaera inornata i Fibracysta ovalis, wskazujący na najniższą część paleocenu (dan). Granica pomiędzy dwoma zespołami przebiega w stropie „twardego dna”.
Skład materii palinologicznej charakteryzuje morskie środowisko depozycji osadów. Występujące dinocysty typowe dla środowiska morskiego, wskazują na zewnętrzną strefę szelfu. Obserwowana w całym profilu śladowa ilość sporomorf i fitoklastów pochodzenia lądowego świadczy o znacznym oddaleniu od brzegu.

PRELIMINARY DATA OF THE PHYTOPLANKTON RESEARCHES IN KAMIENNY DÓŁ OUTCROP (NEAR KAZIMIERZ DOLNY)
Summary
Cretaceous/Tertiary boundary deposits from Kamienny Dół outcrop has been palynological studied. Among palynomorphs the main role plays phytoplankton — mostly Dinoflagellata cysts. Pollen grains of vascular plants, Bryophyta spores and hyphae were met sporadically. Single palynoclasts were the black, not transparent, probably woods debris. Analysis of the dinocyst assemblages permitted to divide two different assemblages. The first one, from the lower part of profile, noticed: Dinogymnium sp., Hafniasphaera sp. and Trithyrodinium sp. The second one from the upper part of profile contains abundant dinocysts: Carpatella cornuta, Senoniasphaera inornata and Fibracysta ovalis — species are present in the lowest Paleocene (Danian). Boundary between two assemblages runs in top of ”hard ground”. Palynological matter composition was typical for sediments origin in marine environment. Dinocysts assemblages characterized outer shelf zone. Vestigial quantity continental origins
sporomorphs and phytoclasts testifies about far distance from the land.

Full Text:

PDF (Polish)