Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej

Maria Bała, Adam Cichy

Abstract


W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania różnych modeli teoretycznych do estymacji prędkości fal podłużnych (modele Wylliego, Raymera-Hunta-Gardnera, Kustera i Toksöza, Biota-Gassmanna) i fal poprzecznych (modele Kustera i Toksöza, Biota-Gassmanna) na podstawie danych geofizyki otworowej. Znajomość rozkładu prędkości obu typów fal z głębokością ma istotne znaczenie przy interpretacji pomiarów sejsmicznych. Stwierdzono, że przy użyciu w.w. modeli można dość dokładnie wyznaczać prędkości oraz czasy interwałowe fal P i S. Dokładność ta jest różna dla różnych modeli i w istotny sposób zależy od litologii i nasycenia węglowodorami. Duży wpływ na jakość estymacji prędkości ma dobór właściwych parametrów szkieletowych oraz mediów wypełniających pory.

ESTIMATING VELOCITIES OF LONGITUDINAL AND SHEAR WAVES BY USE OF THEORETICAL MODELS AND WELL LOGGING DATA
Summary
The possibility of application of different theoretical models for estimating velocities of longitudinal waves (Wyllie, Raymer-Hunt-Gardner, Kuster and Toksöz, Biot-Gassman) and shear waves (Kuster and Toksöz, Biot-Gassman) on the basis of well-logging data was analized. The knowledge of depth dependence of velocities of both these waves has fundamental importance for interpretation of seismic data. It was found that using the above mentioned models it was possible to determine these velocities with quite good accuracy. This accuracy is different for different models and strongly depends on lithology and hydrocarbon saturation. The selection of parameters of rock matrix and hydrocarbons saturating the pores has strong effect on the quality of velocities
estimation.

Full Text:

PDF (Polish)